Pitanja koja biste trebali zadati na redovnom UZV pregledu (od 16 nedelje do poro?aja)

Pitanja koja biste trebali zadati na redovnom UZV pregledu 1. Koliki je najve?i vertikalni "d?ep" plodove vode u amnionu svake bebe?
U normalnoj blizana?koj trudno?i, najdublji d?ep plodove vode treba da bude izme?u 3-8 cm. Kada je te?nosti vi?e od 8 cm (polihidramnion) i manje od 2 cm (oligohidramnion), bebe se nalaze u I fazi TTTS-a. Razlika u nivou plodove vode je naravno uznemiruju?a, ali ona mo?e da se stabilizuje primjenom strogog le?anja i uvo?enjem izmjena u ishrani. Uz pomo? ove informacije, tj. koliko je odstupanje od normalnog, do neke mjere mo?ete da odredite ozbiljnost situacije i mo?ete da donesete odluku o daljem lije?enju.

Razli?ita su mi?ljenja vezano za broj pri kome bi trebalo raditi amniocintezu. Neki stru?njaci su veoma oprezni pri dono?enju odluke o stavljanju igle u matericu jer postoje odre?eni rizici, te bi to trebalo biti u?injeno s dobrim razlogom. U TTTS trudno?ama genetske abnormalnosti plodova su jako rijetke, tako da nema smisla raditi amniocentezu samo iz genetskih razloga. Tako?e, nema smisla raditi amniocintezu radi malih koli?ina vode ( manje od 1 l) ?to je ?esto slu?aj ako je najbudlji d?ep 8-9 cm. U naprednijim fazama TTTS-a (III-IV), laserna koagulacija placentarnih anastamoza postaje prioritetnim tretmanom. Tada se vi?ak plodove vode uklanja neposredno poslije izvr?ene operacije. Nakon 25 nedelje gestacije, kada vi?e nije mogu?e obaviti lasernu koagulaciju pristupa se tretmanima serijske amniocinteye koja se obavlja po potrebi.

2. Da li je uo?ljiv mokra?ni mjehur bebe davaoca?
Bebin mokra?ni mjehur je vidljiv uz pomo? ultrazvuka tada kada sadr?i urin. Urin je glavni izvor plodove vode. Ukoliko se ne mo?e uo?iti u toku 30 minuta, ili ukoliko beba davalac ima malo plodove vode, njegova koli?ina krvi mo?e biti premala (zbog transfuzije ka primaocu) da ispuni bubrege doiljno za mokrenje. Primalac pri TTTS-u, uvijek ima mokra?ni mjehur ve?i od normalnog. Ukoliko je ultrazvukom vidljiv mjehur I najdublji d?ep plodove vode je ve?i od 2 cm, onda su to dobre vijesti za davaoca. Ove informacije nam poma?u da procijenimo stanje bebe davaoca I samim tim ozbiljnost razvoja TTTS-a.

3. Koja je te?ina beba u gramima? (svake 2 nedelje)
Te?inu beba je najbolje ra?unati u gramima. Ukoliko je razlika u te?ini beba 20 % I vi?e to se smatra zna?ajnom razlikom. Najvjerovatniji uzrok razlike u te?ini jednojaj?anih blizanaca jeste nesrazmjerna podjela njihove zajedni?ke placente. ?o je manji dio placente koju beba koristi, tim ona dobija manje hranljivih sastojaka. Razlika u te?ini se tako?e ?esto povezuje I sa odsustvom jednog krvnog suda u pup?anoj vrpci jedne bebe, velamentous umbilical cords te nepravilnim krvotokom.
S obzirom da je podjela placente fiksirana od po?etka trudno?e i ne mo?e biti izmjenjena, specifi?an na?in ishrane i strogo le?anje mogu pomo?i u maksimalnom snabdijevanju hranljivim materijama manje bebe, te joj tako pomo?i da napreduje.

4. Da li su pokazatelji doplera uredni za obe bebe?
Dopler aparat pokazuje nam kako krv proti?e kroz pup?anu vrpcu i posteljicu beba. Bojom pokazuje kako njihova srca pumpaju krv. Pri TTTS, dopler nam pokazuje mogu?u anemiju kod davaoca i otkriva eventualni stres i sr?anu insufijenciju kod primaoca.

Rezultat doplera koji pokazuje abnormalnosti kod bebe davaoca uklju?uje i izostali ili obrnuti dijastoli?ki protok kroz umbilikalne arterije. Ovakvi rezultati su uzrokovani I pojavljivanjem transfuzije I neravnomjernim kori??enjem placente. Obrnuti dijastoli?ki protok je mnogo opasniji i zahtjeva hitnu lasersku operaciju ili poro?aj, ukoliko je izvodljivo u datom gestacijskom dobu. Provjera doplera je rutinski dio ultrazvu?nog pregleda komplikovanih trudno?a ve? od 15 nedelje gestacije.

5. Da li je srce bebe primaoca zadebljano ili pro?ireno?
Kada je kardiovaskularni sistem bebe primaoca preoptere?en transfuzijom od strane davaoca, dolazi do zadebljanja i uve?anja veli?ine srca. Ovde je laserska operacija jedino rje?enje kako bi se zaustavila transfuzija i njene posledice. Smatra se da je ovo III faza TTTS-a. Ovi rezultati su reverzibilni nakon laserske operacije.

6. Da li beba primalac ima znakove hidrops-a (akumulacija te?nosti u tjelesnim ?upljinama)?
Na kraju, uzrokovano transfuzijom, srce bebe ?e jako oslabiti te ?e se tijelo bebe puniti vodom. Ovo je IV stadija TTTS-a.
Hidrops je reverzibilan samo nakon laserske operacije. Bebe u ovom stadijumu TTTS-a mogu pre?ivjeti i biti zdrave, ?ak i nakon hidrops-a, uz odgovaraju?i tretman.

7. Koliko je dug grli? materice prema ultrazvuku, i da li pokazuje znakove otvaranja i skra?ivanja?
Sada je potpuno jasno da je oko ? svih izgubljenih trudno?a, kao i beba koje su pre?ivjele sa invaliditetom poslije TTTS-a, nastalo radi problema sa maj?inim grli?em materice. Doktori su tek 2000. g. po?eli sa rutinskim mjerenjima cerviksa u vi?eplodnim trudno?ama. Normalni grli? materice treba da ima du?inu ve?u od 3,5 cm i da bude bez znakova tunelizacije tj. otvaranja gornjeg dijela cerviksa koji je najbli?i bebi. Kratak grli? materice (manje od 3 cm), posebno onaj sa znakovima tunelizacije, se naziva Cervikalna insufijencija i uvijek predstavlja prijetnju prevremenog poro?aja. Cervikalna insufijencija mo?e biti zaustavljena stavljanjem serkla?a. Serkla? se uglavnom stavlja do 25 nedelje gestacije, a u slu?ajevima cervikalne insufijencije poslije 25 nedelje vr?i se hospitalizacija.

Upozorenje: Neki doktori, iz nekog razloga, ne obavljaju serkla? ni pod kojim okolnostima te biste trebali pitati svog doktora ?ta planira da uradi ukoliko do?e do skra?ivanja grli?a materice. Tako?e, postoje i drugi doktori koji tvrde da su imali bolje rezultate kod svoji pacijenata sa TTTS-om zahvaljuju?i blagovremenom stavljanju serkla?a. Jako je va?no da na svakom ultrazvu?nom pregledu provjerite stanje grli?a, jer pove?anje koli?ine plodove vode, vr?i dodatni pritisak na njega. Tako?e, prije svakog putovanja (posebno ako putujete avionom) obavezno provjerite stanje cerviksa.

8. Da li manja beba raste istim tempom?
Kada jednojaj?ani blizanci (sa jednom placentom) imaju 20 % ili vi?e razlike u veli?ini, to se smatra zna?ajnom razlikom. Naj?e??i uzrok ove razlike jeste neravnomjerna podjela placente. Iako razlika u veli?ini mo?e biti otkrivena u prvom trimestru, ona mo?e postati ekstremno velika (vi?e od 40%) do sredine trudno?e ukoliko postoji ekstremno velika razlika u podjeli placente (npr. ukoliko manji blizanac ima manje od 25% placente). Svakako, u tre?em trimestru bebe imaju najve?i prirast u te?ini te taj razvoj mora biti podr?an normalim radom placente i pravilnom ishranom majke. Blizancima zapravo mo?e "ponestati" placente, pa je pra?enje njihovog razvoja i razlike u te?ini od presudne va?nosti. Kada blizanci prestaju rasti, bebe trebaju biti ro?ene (tj. bolje van nego u). Poslije poro?aja placenta mo?e biti poslata na analizu radi utvr?ivanja na?ina podjele me?u blizancima.

9. Kolika je visina fundusa materice?
Doktori su u pro?losti dugo koristili centimetar da bi izmjerili udaljenost izme?u stidne kosti i dna (fundusa) materice. Naj?e??e je visina fundusa maternice u skladu sa staro??u trudno?e. Na primjer ako je va?a trudno?a stara 33 nedelje, visina fundusa materice izra?ena u centimetrima trebala bi odgovarati toj starosti. U normalnoj blizana?koj trudno?i, na taj broj se dodaje, otprilike 3-4 cm. Ovaj test se koristi da bi se provjerio rast bebe. Niska vrijednost mo?e da ozna?i zastoj intrauterinog razvoja, a visoka da beba raste previ?e npr. ako majka ima dijabetes. U blizana?kim trudno?ama sa rizikom od nastanka TTTS-a, visoka vrijednost mo?e biti prvi (i naj?e??i) znak TTTS-a – polihidramnion (pove?ana koli?ina plodove vode).
Ovakvo mjerenje se koristi samo u slu?aju kada ?ena nije u mogu?nsti da ode na redovan pregled ultrazvukom, a najta?nije informacije o razvoju beba i stanju cerviksa se dobijaju upravo pomo?u ultrazvuka.

Tekst preuzet i preveden sa sajta www.tttsfoundation.org