Naj?e??a pitanja o TTTS

Naj?e??a pitanja o TTTS1. Da li mo?e do?i do pojave TTTS-a u trudno?i sa dvojaj?anim blizancima?
Odgovor je NE. TTTS se pojavljuje kod blizanaca koji dijele posteljicu (monochorionic), ?to zna?i da moraju biti identi?ni I monozigotni (jedna jajna ?elija). Identi?ni blizanci mogu imati i odvojene posteljice (dichorionic), koje su u materici pozicionirane veoma blizu jedna druge te izgledaju spojeno. TTTS se ne mo?e pojaviti kod dvojaj?anih blizanaca koji imaju svaki svoju placenta ili kod identi?nih blizanaca ?ija je placenta "spojena". Kod vi?eplodnih trudno?a neophodno je ?to prije utvrditi koliko postoji placenti.

2. ?ta je akutni, a ?ta hroni?ni TTTS?
Akutni TTTS predstavlja transfuziju koja se pojavljuje jako brzo, uglavnom poslije 30 nedelje gestacije I bez mnogo upozorenja. Tako?e mo?e da se desi za vrijeme prirodnog poro?aja, ili poslije presjecanja pup?anika jednog blizanca.

Hroni?ni TTTS je ?e??i tip transfuzije koji se pojavljuje postepeno, sa jasno izra?enim simptomima i koji je jasno vidljiv na ultrazvuku. Obi?no, ovakvi slu?ajevi se dijagnostikuju od 15-20 nedelje gestacije. Monohorionske blizana?ke trudno?e su uvijek rizi?ne i nikada nisu u "sigurnoj zoni" kada se radi o TTTS-u. TTTS se mo?e pojaviti u bilo koje vrijeme trudno?e.

3. Da li je mogu?e sprije?iti TTTS?
Doga?aji koji su u ranoj trudno?i su odgovorni za pojavu TTTS-a, su zavr?eni i prije nego ?to majka sazna da je u drugom stanju. Tj ne postoji primarna prevencija od TTTS-a. Nije uzrokovan naslednim faktorom, genetikom niti bili ?ime ?to su ili nisu roditelji uradili. Tako?e, nije uzrokovan ni?im ?to bi bebe mogle da urade jer su one nevini posmatra?i onoga ?to radi njihova placenta. Nedavno, nekoliko istra?iva?a iz Pittsburgha su napravili istra?ivanje vo?eno dr. De Lia vezano za na?in ishrane majki sa rizikom od pojave TTTS-a. Isprobali su da trudnicama sa monohorionskim blizana?kim trudno?ama uvedu nutricionisti?ku terapiju u ranoj trudno?i, te su imali manju stopu pojave TTTS-a u odnosu na kontrolnu grupu.

4. Koja je razlika izme?u TTTS-a i problema sa abnormalnom podjelom placente?
Od nacina podjele placente (monochorionic) zavisi koliki dio placente pripada svakom blizanacu i snabdijeva ga neophodnim za razvoj kiseonikom i hranljivim materijma. To je odre?eno u veoma ranoj trudno?i te se ne?e mijanjati tokom ?itave trudno?e. Doktori mogu samo da pretpostave koliki procenat placente ima svaki od blizanaca, ali razlika u dijelu placente koji koriste, ?e na ultrazvuku pokazati razliku u veli?ini. Kona?no nakon poro?aja, analizom placente mo?e biti razja?njeno pitanje podjele. Zastoj intrauterinog razvoja jednog od identi?nih blizanaca naj?e??e se pojavljuje zbog kori??enja manjeg dijela placente a ne zbog TTTS-a. Razlika u veli?ini preko 20% mora biti pa?ljivo pra?ena, jer ?e u slu?aju zaustavljanja razvoja manjeg blizanca, morati biti ro?eni.
Neki blizanci mogu imati oba problema i nejednaku podjelu placente i TTTS.

5. Da li postoji ne?to ?to mogu da uradim kako bih utvdila da li su moji blizanci u grupi rizika za pojavu TTTS-a?
Da. Prije svega treba ?to prije da utvrdite da li va?i blizanci dijele jednu placentu – poznatu kao monohoriona. Monohorioni blizanci su identi?ni blizanci sa jednom placentom, koja sadr?i zajedni?ke krvne sudove koji ih povezuju. Kod 15-20% svih monohorionih blizana?kih trudno?a dolazi do pojave TTTS-a. Ukoliko doktori nisu sigurni koliko ima posteljica, treba da budete pra?eni kao da je monohoriona da biste bili sigurni.

6. Kako beba davalac mo?e da postane primalac, a primalac davalac?
Ono ?to se de?ava u monohorionoj placenti sa TTTS-om nema uvijek mnogo smisla, tako da mo?e do?i do zamjene uloga izme?u davaoca I primaoca. O ovome ponekad ?ujemo poslije laserskih operacija, zbog toga ?to doktor koji obavlja operaciju nije prekinuo sve krvne sudove (?to je glavni cilj operacije). Odvajanje placentarne cirkulacije me?u blizancima je jedini na?in da se maksimiziraju ?anse njihovog pre?ivljavanja usled te?kog sindromaTTTS. Klasi?na situacija pri TTTS-u jeste da je jedna beba ve?a i jako rumena, a druga manja i blijeda. Me?utim zabilje?eno je nekoliko slu?ajeva kada su blizanci ro?eni tako da je jedna beba ve?a i blijeda, a druga manja i jako ru?i?asta. Ovo su primjeri zamjene uloga.

7. Da li sve TTTS blizana?ke trudno?e moraju imati lasersku operaciju placentarnih anastamoza?
Ne. Iako je laserska koagulacija placentarnih anastamoza izuzetan napredak u borbi protiv TTTS-a, najvi?e se koristi u naprednijim fazama TTTS-a (III i IV faza), ili pri ekstremno velikoj razlici me?u blizancima (40% ili vi?e) jer su tu rizici jako veliki.
Najbolje je naravno primjeniti sveobuhvatnu terapiju u lije?enju TTTS-a, koja mo?e uklju?iti va?enje plodove vode, strogo le?anje, izmjene u ishrani majke, stavljanje serkla?a i na kraju lasersku terapiju.Ukoliko se pra?eno stanje pogor?ava, i do?e do naprednijih stadijuma TTTS, laserska koagulacija se izvodi do 25.nedelje gestacije.

8. Da li je laserska koagulacija placentarnih anastamoza eksperimentalna operacija?
Ne, ovo nije eksperimentalna operacija. Predstavljena je prije oko 20 godina i izvedena je vi?e hiljada puta ?irom svijeta. Svakako, neki centri su modifikovali tehniku samog hirur?kog zahvata i instrumente kojima se izvodi operacija ?ime se do?lo do ve?e stope pre?ivjelih blizanaca.

9. Ukoliko jedan od mojih jednojaj?anih blizanaca umre u meni, ?ta ?e se desiti sa drugim?
Jako ?esto doktori ka?u da ako izgubite jednu bebu, izgubi?ete i drugu. Me?utim ovo se de?ava u oko 1/3 slu?ajeva. Uglavnom, druga beba nastavlja da napreduje i sa njom bude sve u redu, posebno ukoliko se gubitak jednog blizanca desio prije 30.nedelje gestacije. Stanje pre?ivjelog blizanca se kontroli?e ultrazvukom. Kako bi se izbjegli rizici vezani za prijevremeni poro?aj, trudno?a se nastavlja (osim u slu?aju da je drugi blizanac u opasnosti).

10. Da li je mogu? prirodan poro?aj ili je obavezan carski rez?
Ovo je li?ni izbor Vas i Va?eg doktora. Mnoge majke biraju carski rez prije po?etka prirodnog poro?aja, pa su njihove bebe ro?ene brzo, uz prisutstvo pedijatara koji mogu da se pobrinu za bebe i njihove eventualne komplikacije zbog ranijeg poro?aja, TTTS-a ili bilo kog drugog razloga. Majkama koje ?ele prirodan poro?aj, moraju biti pra?ene sr?ane radnje beba te biti pripremljene za hitan carski rez ukoliko bude potreban.

11. Ukoliko sam imala jednu trudno?u sa TTTS-om, da li imam pove?an rizik od TTTS-a i u slede?oj trudno?i?
Neke porodice su sklone blizana?kim trudno?ama, ali ovo su obi?no dvojaj?ani blizanci. ?ansa da imate TTTS u budu?oj trudno?i je ista kao i prvi put (oko 1:1000 trudno?a) I ne pove?ava se.

Tekst preuzet i preveden sa sajta www.tttsfoundation.org