Metode lije?enja TTTS

Serijska amnioderivacija – jeste procedura koja se odnosi na periodi?no udaljavanje plodove vode, oslanjaju?i se na ?injenicu da vi?ak plodove vode mo?e da izazove prevremeni poro?aj. Ipak, sama procedura nosi visok rizik spontanog prekida trudno?e. Pre?ivljavanje jednog ploda zabilje?eno je u 66% slu?ajeva, a srednje trajanje trudno?e poslije procedure je 29. nedelja.

Metode lije?enja TTTSCijepanje amnionske membrane – koja razdvaja blizance, radi objedinjavanja plodne vode, a sa ciljem da se izjedna?i koli?ina plodove vode i intrauterini pritisak. Nema dokaza o efektivnosti ove metode, ve? naprotiv ona umanjuje mogu?nost pra?enja napredovanja sindroma, a postoji i visok rizik smrtnosti oba ploda.

Okluzija pup?ane vrpce – je procedura kojom se prekida krvotok na jednoj pup?anoj vrpci. Radi se obi?no u ranoj trudno?i na plodu koji je u te?kom stanju, a sa ciljem da se omogu?i razvoj drugog ploda. Rezultati ove metode su da, u oko 85% slu?ajeva jedan plod pre?ivi i trudno?a se iznese do 33.-39. nedelje.

Laserska koagulacija placentarnih anastomoza – pod kontrolom ultra zvuka, u matericu se, preko njenog prednjeg zida uvodi tanki instrument sa optikom (fetoskop) kroz koji se provodi laserski nastavak. Uz pomo? tankog lasera se vr?i koagulacija (spaljivanje) anastomoza, koji povezuju krvotoke plodova. Uspjeh ove procedure direktno zavisi od iskustva hirurga i tehni?ke opremljenosti klinike.

Statistika prezivljavanja plodova pri TTTS

Quintero, Tampa, USA (Stand 2007)

Hecher, Hamburg (Stand 2007)

Tchirikov, Mainz (n=66) (Stand 2009)

Tchirikov, Halle(Saale) 1 mm Optik, (n=103) (Stand 2011/2012)

Pre?ivljavanje jednog ploda

92,7 %

84 %

91,7 %

100 %

Pre?ivljavanje dva ploda

73,7 %

60 %

75,1 %

83 %

Kao ?to se vidi iz tabele, posle laserske koagulacije koja je uradjena u nekoj od vode?ih svjetskih klinika, pre?ivljavanje jednog ploda je od 84 % slucajeva. Pri kori??enju najnovijeg fetoskopa ?iji je presjek 1 mm pre?ivljavanje mo?e da dostigne i do 100%.

Vode?i evropski centar po lijecenju TTTS-a je klinika aku?erstva i perinatalogije pri univerzitetskoj klinici grada Halle (Salle) u Njema?koj. Na dana?nji dan, njihovi rezultati su najbolji u svijetu.