Va?na uloga mirovanja i pravilne ishrane

U ovom ?lanku ?emo objasniti va?an uticaj dodaka u ishrani, izmjene na grli?u materice te mirovanje majke za vrijeme vi?eplodne trudno?e, sa ili bez dijagnoze TTTS. Upoznavanje sa ovim sadr?ajem mo?e dovesti do boljeg ishoda trudno?e.

Jedan od simptoma TTTS-a je polihidramnion (pove?ana koli?ina plodove vode) koji ?esto mo?e dovesti do gubitka trudno?e. Ovaj u?estali simptom mo?e efektivno biti otkolnjen serijskom amniodrena?om. Svakako, preveliko ?irenje materice, posebno pri dijagnozi TTTS-a, mo?e da uti?e na abnormalno skra?ivanje grli?a materice, te on postaje prekratak da bi dr?ao bebe unutar materice. Ovakve TTTS majke su u grupi rizika prevremenog pucanja plodovih ovojaka i prevremenog poro?aja.

Va?na uloga mirovanja i pravilne ishraneUltrazvukom je mogu?e dobiti veoma va?nu informaciju vezano za promjene grli?a materice prije nego ?to one mogu biti otkrivene samo vaginalnim pregledom. Istra?ivanja su pokazala da, ?to je kra?i cerviks na sredini trudno?e, to je ve?a vjerovatno?a prevremenog poro?aja. Ukoliko se skra?ivanje grli?a pojavi i otkrije u ranijoj trudno?i, mogu?e je postaviti serkla? te njime oja?ati grli? i iznijeti trudno?u do termina. Procjena stanja grli?a materice i postavljanje serkla?a ?e pozitivno uticati na ishode (pre?ivljavanje, trajanje trudno?e, zdravlje beba isl.) trudno?a koje su podvrgnute tretmanu.

Mirovanje u horizontalnom polo?aju je drugi na?in za smanjivanje pritiska na grli? u vi?eplodnoj trudno?i, sa ili bez TTTS-a. Horizontalni polo?aj tako?e podpoma?e protok krvi kroz matericu (u kojoj se TTTS blizanci bore zbog nepravilnog rada placente) i bubrege (koji odvode vi?ak te?nosti iz organizma).

Dr. Julian De Lia je istra?ivao nutritivne aspekte TTTS-a. On je savjetovao svojim pacijentima da piju dnevno 3 limenke visoko proteinskih napitaka kao dodatak ishrani. Dr. De Lia obja?njava, "Pacijenti sa TTTS-om na sredini truno?e imaju te?ak oblik hipoproteinemije (veoma nizak nivo proteina u krvi) i anemije. Ovi maj?ini parametri mogu uticati na karakteristike plodova sa TTTS-om i obja?njavaju maj?inu osjetljivost na intravenoznu te?nost u komplikovanim vi?eplodnim trudno?ama uop?te.

Vjerujemo da su ovi podaci dovoljni da poka?u neophodnost kori??enja nutritivnih dodataka u ishrani u ranim (jednojaj?ani blizanci sa razlikom u razvoju i razlikom u koli?ini plodove vode) i te?im oblicima TTTS-a, bez obzira na specifi?nu invazivnu terapiju (amniodrena?a, laserna koagulacija...).

Osim toga, jako je va?no obratiti pa?nju na na?in ishrane. Uklju?iti ?to je mogu?e vi?e proteina (meso, riba, jaja(bjelance), mlijeko, jogurt, sir...), a na minimum svesti ugljene hidrate. Piti oko 3 l vode dnevno.
TTTS je jo? uvijek za neke nedovoljno izu?en te predstavlja enigmu. Me?utim, nema sumnje da gore navedene ?injenice uti?u na pozitivan ishod lije?enja placente ili otklanjanja simptoma TTTS-a.

 Tekst preuzet i preveden sa sajta www.tttsfoundation.org