Istorija TTTS

Prvi opis me?ublizana?ke transfuzije (TTTS) je dao njema?ki aku?er Friedrich Schatz. 1875.godine on je opisao placentarnu "tre?u cirkulaciju", koju je dodatno istra?io 1886. Schatz je analiziraju?i placentarne krvne sudove jasno pokazao da postoji me?ublizana?ka cirkulacija (kroz anastamoze), naj?e??e "od arterije do arterije". Javlja se samo kod "identi?nih" blizanaca, i samo kod onih koji dijele monohorionsku placenta. Me?utim, dok je dodatno izu?avao vaskularne anastamoze, uo?io je da postoje i arterio-venske veze. Zbog toga je postojala mogu?nost transfuzije od jednog blizanca ka drugom.

Istorija TTTSZatim je do?ao do izuzetnog otkri?a. Vidio je par blizanaca sa klasi?nim TTTS-om te je sve precizno opisao. Ovi blizanci su bili krajnje diskordantni. Jedan blizanac je bio edemati?an, a drugi sme?uran. Edemati?ni blizanac je preminuo za 12 sati, svo vrijeme je mokrio, a autopsija je pokazala veoma uve?an mokra?ni mjehur. Drugi blizanac, ograni?enog razvoja, preminuo je poslije 53 sata, nikada nije mokrio, a autopsija je pokazala prazan mokra?ni mjehur.

Schatz je zaklju?io da je do?lo do polihidramniona (abnormalno uve?anje plodove vode usled ?ega je do?lo do prekomjernog rastezanja amniona ?to je i bio razlog prevremenog poro?aja) zbog prekomjernog intrauterinog mokrenja "primaoca", koje je izazvano transfuzijom od strane blizanca "davaoca" koji po?eo da odumire ("stuck twin"), jer nije imao dovoljno plodove vode u kojoj bi se mogao kretati. Ovaj concept je ubrzo potvrdio i Hyrtl, anatom iz Be?a. Od tada, su mnogi nau?nici potvrdili ove ?injenice.

TTTS nije samo problemati?an zbog prevremenog poro?aja koji mo?e biti izazvan abnormalno velikom koli?inom plodove vode, ve? tako?e, postoji visoki rizik od intrsuterine smrti jednog od blizanaca (uglavnom davalac) dok drugi blizanac pre?ivljava. Kada se to desi, polihidramnion vrlo brzo nestaje, ali se nastavlja veliko krvarenje kroz zajedni?ke krvne sudove koje mo?e dovesti do velikih o?te?enja na mozgu pre?ivjele bebe, sa naknadnom celebralnom paralizom.

Sva ova istra?ivanja, su rezultirala poku?ajem lije?enja TTTS-a za vrijeme trudno?e, otklanjanjem zajedni?kih anastamoza. Najinovativniji postupak lije?enja je predstavio dr. De Lia (1983). On je na po?etku eksperimentisao sa ovcama, majmunima i na kraju isprobao svoju metodu lije?enja i na ljudima. Postupak podrazumjeva identifikaciju abnormalnih krvnih sudova na placenti putem fetoskopa te njihovu koagulaciju kori??enjem lasera zatvaraju?i tako "tre?u cirkulaciju".

Kada se postupak uspje?no obavi blizanac "davalac" odmah po?inje da mokri, polihidramnion nestaje (izbjegavaju?i prevremeni poro?aj) I blizanci nastavljaju da rastu normalno.

Tekst preuzet i preveden sa sajta www.tttsfoundation.org