Blagovremena dijagnostika TTTS-a

Blagovremena dijagnostika TTTS-a Specifika u lije?enju TTTS-a, jeste to ?to postoje vremenska ograni?enja u okviru kojih je mogu?e sprovesti intervenciju. Laserska koagulacija se izvodi do 25 nedelje trudno?e. Poslije tog perioda, rizici za bebe su veliki i ?esto je nemogu?e pristupiti pravilnoj metodi lije?enja.

Zbog toga je jako va?no da se budu?i roditelji, koji ulaze u rizi?nu grupu od pojave TTTS-a (jednojaj?ane blizana?ke trudno?e), na vrijeme upoznaju sa simptomima bolesti i da redovno (svake 2 nedelje) prate odre?ene parametre na ultrazvu?nim pregledima.

Na samom po?etku razvoja TTTS-a, uglavnom ne postoji disproporcija u razvoju beba. Sve po?inje sa uve?anim protokom krvi kod bebe primaoca i umanjenim protokom krvi kod bebe davaoca. Srce bebe primaoca radi pod ve?im pritiskom, beba ?e??e mokri i dolazi do pove?anja koli?ine plodove vode. Beba davaoc ne dobija dovoljno krvi te samim tim manje mokri i koli?ina plodove vode je znatno manja. Disproporcija u koli?ini plodove vode je uglavnom prvi znak koji mo?e da uka?e na TTTS.

Do momenta pojave razlike u te?ini blizanaca, bolest mo?e biti ve? u nekoj od poodmaklih faza.

Dakle, jako je va?no da se blizana?ke trudno?e koje se nalaze u rizi?noj grupi prate (1) redovnim ultrazvu?nim pregledima svake 2 nedelje. Potrebna je (2) provjera koli?ine plodove vode kod obje bebe, (3) pra?enje rada njihovih sr?anih radnji, (4) protoka krvi kroz pup?anik, (5) pra?enje rada mokra?nog mjehura kao i (6) napredovanja u te?ini.
Ukoliko se pojavi razlika u koli?ini plodove vode, ne ?ekajte dvije nedelje. Po?ite na slede?i pregled za 5-7 dana da biste mogli pratiti stanje i da biste imali vremena da blagovremeno reagujete.

?esto se desi da jednojaj?ani blizanci, koji imaju diskoordinaciju u razvoju uop?te nemaju TTTS, iako se uglavnom prvo sumnja na ovu bolest. Naravno, identi?ni blizanci bi jo? u maj?inom stomaku trebali imati pribli?no isti razvoj, ali odstupanja koja su uglavnom dozvoljena su do 20 % razlike u tjelesnoj masi.

Ponekad, jednojaj?ani blizanci ne dijele placentu u idealno jednakim proporcijama 50:50%. Ukoliko jedna beba koristi vi?e, a druga manje placente, one ?e se razvijati jednako toj proporciji (npr. 70:30%). Tada se ne radi o TTTS-u ve? o intrauterinom zaostajanju rasta bebe (IUGR).

Zapamtite da se TTTS uspje?no lije?i ukoliko se otkrije na vrijeme.