6 va?nih pitanja u blizana?koj trudno?i (od 10-16 nedelja)

6 va?nih pitanja u blizana?koj trudno?i (od 10-16 nedelja)

1. Da li postoji jedna placenta?
TTTS se pojavljuje samo kod identi?nih blizanaca sa jednom placentom koju blizanci dijele me?u sobom. Vrstu placente je mogu?e odrediti ultrazvukom ve? od 6. nedelje trudnoce.

2. Da li su bebe istog pola?
Jednojaj?ani blizanci su identi?ni, te prema definiciji oni moraju biti istog pola I u tom slu?aju nose rizik pojavaljivanja TTTS-a.

3. Da li je vidljiva membrana koja odvaja blizance?
Membrana koja razdvaja blizance je formirana od dva amniona koja su spojena unutar jednog horiona. Tanka membrana potvr?uje da su blizanci jednojaj?ani, tj. da postoji jedna posteljica (Diamniotic monochorionic). Deblja, lako uo?ljiva membrana je vidljiva kada blizanci imaju odvojene posteljice (Diamniotic dichorionic – fused). Nemogu?nost uo?avanja membrane ne zna?i uvijek da se radi o blizancima sa jednim amnionom i jednim horionom. Na primjer, pri TTTS-u membrana mo?e biti "obavijena" oko bebe davaoca koja nema dovoljno plodove vode, a kod bebe primaoca je ima previ?e.

4. Da li se posteljica nalazi na prednjem ili zadnjem zidu materice?
Laserna koagulacija mo?e biti izvedena u oba slu?aja, s tim ?to je placenta locirana na prednjem zidu materice tehni?ki slo?nija te je ve?i izazov za doktore. Ukoliko je placenta na prednjem zidu, postoji ve?i rizik da i poslije koagulacije ostanu povezani krvni sudovi, te u ovom slu?aju presudnu ulogu igra iskustvo i umje?e doktora koji izvodi operaciju.

5. Da li pup?ane vrpce blizanaca imaju svaka po 3 krvana suda (dvije arterije I jedna vena) ili jedan od blizanaca ima 2 krvna suda?
Identi?ni (monochorionic) blizanci bi trebali , po definiciji, biti isti u svakom pogledu. Me?utim. uobi?ajeno je da blizanci (I oni sa TTTS dijagnozom I oni bez nje) dijele jednu placentu nejednako. To i jeste naj?e??i razlog za razliku u veli?ini blizanaca, koja mo?e dosti?i i 20 %. Manji blizanac ?e imati na raspolaganju manji dio placente i njegova pup?ana vrpca mo?e mati samo 2 krvna suda.

6. Da li je pup?ana vrpca potpuno pri?vr??ena za placentu?
Identi?ni blizanci mogu imati oko 20 % razlike u veli?ini. Kao i kod 2 krvna suda u pup?anoj vrpci, postoje slu?ajevi kada pup?ana vrpca jednog blizanca nije dobro povezana sa placentom, ve? sa membranom koja okru?uje bebu (velamentous cord insertion). To ozna?ava da blizanac koristi manji dio placente.

Tekst preuzet i preveden sa sajta www.tttsfoundation.org