?ta je TTTS?

7. Decembar – Svjetski dan posve?en podizanju svijesti o sindromu me?ublizana?ke transfuzije

Svjetski dan posve?en problemima i podizanju svijesti o sindromu me?ublizana?ke transfuzije obilje?ava se 7. decembra. Inicijativu o obilje?avanju me?unarodnog dana posve?enog TTTS-u pokrenula je ameri?ka fondacija za borbu sa TTTS-om (tttsfoundation.org) koja je osnovana jo? 1989.godine. TTTS (Twin…

TTTS – Sindrom me?ublizana?ke transfuzije (en. Twin to twin transfusion syndrome)

Sindrom me?ublizana?ke transfuzije (TTTS) - je ozbiljna komplikacija koja se javlja pri vi?eplodnoj jednojaj?anoj trudno?i u kojoj plodovi imaju jednu zajedni?ku posteljicu. Ovaj sindrom izaziva disproporciju u krvotoku blizanaca. TTTS se javlja u oko 15% svih monozigotnih (jednojaj?anih) vi?eplodnih…

Metode lije?enja TTTS

Serijska amnioderivacija – jeste procedura koja se odnosi na periodi?no udaljavanje plodove vode, oslanjaju?i se na ?injenicu da vi?ak plodove vode mo?e da izazove prevremeni poro?aj. Ipak, sama procedura nosi visok rizik spontanog prekida trudno?e. Pre?ivljavanje jednog ploda zabilje?eno je u 66% slu?ajeva,…

Blagovremena dijagnostika TTTS-a

Specifika u lije?enju TTTS-a, jeste to ?to postoje vremenska ograni?enja u okviru kojih je mogu?e sprovesti intervenciju. Laserska koagulacija se izvodi do 25 nedelje trudno?e. Poslije tog perioda, rizici za bebe su veliki i ?esto je nemogu?e pristupiti pravilnoj metodi lije?enja. Zbog toga je jako…

Monohorionska placenta

Placenta, posteljica ili ko?uljica je organ pro?et veoma gustim sistemom krvih sudova koji ?ini vezu izme?u materice i fetusa. Placenta snabdijeva fetus hranljvim materijama i odvodi otpadni materijal iz fetusa koji se zatim izbacuje van putem bubrega majke. Placenta se razvija iz iste jajne ?elije i…

Laserska koagulacija placentarnih anastomoza pri TTTS

Ro?enje jednojaj?anih blizanaca je nevjerovatno I neponovljivo ?udo prirode. Djeca li?e jedno na drugo kao dvije kaplje vode. Dupla radost za roditelje. Na ?alost, oko 15% ovakvih trudno?а se susre?e sa jako ozbiljnom komplikacijom – Sindromom me?ublizana?ke transfuzije (TTTS). TTTS je bolest pri kojoj…

6 va?nih pitanja u blizana?koj trudno?i (od 10-16 nedelja)

1. Da li postoji jedna placenta?TTTS se pojavljuje samo kod identi?nih blizanaca sa jednom placentom koju blizanci dijele me?u sobom. Vrstu placente je mogu?e odrediti ultrazvukom ve? od 6. nedelje trudnoce. 2. Da li su bebe istog pola?Jednojaj?ani blizanci su identi?ni, te prema definiciji oni moraju…

Pitanja koja biste trebali zadati na redovnom UZV pregledu (od 16 nedelje do poro?aja)

1. Koliki je najve?i vertikalni "d?ep" plodove vode u amnionu svake bebe?U normalnoj blizana?koj trudno?i, najdublji d?ep plodove vode treba da bude izme?u 3-8 cm. Kada je te?nosti vi?e od 8 cm (polihidramnion) i manje od 2 cm (oligohidramnion), bebe se nalaze u I fazi TTTS-a. Razlika u nivou plodove…

Naj?e??a pitanja o TTTS

1. Da li mo?e do?i do pojave TTTS-a u trudno?i sa dvojaj?anim blizancima?Odgovor je NE. TTTS se pojavljuje kod blizanaca koji dijele posteljicu (monochorionic), ?to zna?i da moraju biti identi?ni I monozigotni (jedna jajna ?elija). Identi?ni blizanci mogu imati i odvojene posteljice (dichorionic), koje…

Va?na uloga mirovanja i pravilne ishrane

U ovom ?lanku ?emo objasniti va?an uticaj dodaka u ishrani, izmjene na grli?u materice te mirovanje majke za vrijeme vi?eplodne trudno?e, sa ili bez dijagnoze TTTS. Upoznavanje sa ovim sadr?ajem mo?e dovesti do boljeg ishoda trudno?e. Jedan od simptoma TTTS-a je polihidramnion (pove?ana koli?ina plodove…
  • 1
  • 2
  • »