Univerzitetska klinika “Martin Luther” Halle

Medicinski fakultet "Martin Luther" i Univerzitetska klinika su locirani u gradu Halle (Salle) u centralnoj Njema?koj u blizini Berlina (174 km), Lajpciga (44 km) i Drezdena (144 km).

Univerzitetska klinika “Martin Luther” HalleSa istorijom dugom preko 300 godina, jedna je od najstarijih medicinskih ?kola u Njema?koj i u Evropi. Prva njema?ka Univerzitetska klinika je osnovana upravo ovdje. Tako?e, prva ?ena koja je dobila zvanje doktora medicine je dobila tu titulu ovdje. Ovdje je tako?e skupljena jedna od najve?ih svjetskih kolekcija literature o anatomiji. Prva transplatacija bubrega i prva operacija na otvorenom srcu koje su provedene u biv?em GDR-u, su obavljene upravo u gradu Halle.

Univerzitetska klinika je od 1. Januara 2006.g. javna ustanova koja pru?a svojim pacijentima usluge na najvi?em nivou. Klinika ima oko 2850 zaposlenih i oko 500 sta?ista. Preko 38.500 pacijenata godi?nje je na bolni?kom lije?enju i oko 120.000 na ambulantnom. Klinika raspola?e sa oko 1.100 le?aja za pacijente.

Svi doktori, medicinske sestre, administrativno osoblje kao i spoljni saradnici, brinu o dobrobiti i brzom oporavku pacijenata. Univerzitetska klinika je usko povezana sa Medicinskim fakultetom "Martina Luther"-a. Briga o pacijentima, u?enje i medicinska istra?ivanja su tri osnovna principa na kojima se zasniva poslovanje Medicinskog univerziteta grada Halle.