“Prenatal International” GmbH

Prenatal International GmbH je me?unarodna nau?no-istra?iva?ka i medicinsko-dijagnosti?ka organizacija.

Saznajte vise o TTTS

Osnovana je 2005 godine, na inicijativu prof. Dr. Mihaila Nikolaevi?a ?irikova, kao Njema?ko-ruska Akademija aku?erstva i ginekologije (Deutsch-Russische Akademie f?r Geburtshilfe und Gyn?kologie DRAGG GmbH), da bi 2009. godine dobila novi status, me?unarodne nau?no-istra?iva?ke i medicinsko-dijagnosti?e organizacije.

Cilj Prenatal International GmbH jeste sni?enje prenatalne/materinske invalidnosti i smrtnosti, kao i pobolj?anje dje?ijeg i ?enskog zdravlja, putem prakti?nog kori??enja savremenih metoda dijagnostike i lije?enja aku?ersko ginekolo?kih patologija.

Zadaci:
- obezbjediti mogu?nost visoko kvalifikovane dijagnostike, najsevremenijih metoda lije?enja i visok nivo usluge pacijentima;
- pomo?i profesionalnoj specijalizaciji aku?era ginekologa