Naj?e??a pitanja o postupku lije?enja TTTS-a

Pitanja o lije?enju TTTS1. Koliko dugo traje operacija laserska koagulacija placentarnih anastamoza?
Sama intervencija traje ok 60 minuta. Pacijentkinja se oko 2 h prije po?etka operacije odvodi u predoperacioni blok kako bi se kontrolisalo njeno stanje i dala neophodna terapija. Poslije operacije se prevodi na odjeljenje intenzivne njege gdje se tako?e provodi oko 2 h radi pra?enja op?teg stanja poslije zahvata.

2. Da li se operacija (laserska koagulacija placentarnih anastamoza) radi pod op?tom anestezijom?
Ne. Operacija se izvodi pod lokalnom anestezijom koja se daje neposredno pred po?etak zahvata. Pacijentkinja je svo vrijeme svjesna i neophodno je njeno u?e??e u operaciji. Neophodno je da pacijentkinja u dogovoru sa doktorom kontroli?e svoje disanje u toku operacije tj. Da zaustavi disanje u momentu spaljivanja anastamoza.

3. Da li je operacija (laserska koagulacija placentarnih anastamoza) bolna?
Ne. Operacija nije bolna. Naravno, pacijentkinja osje?a odre?ene pokrete u predjelu stomaka, ali ne i bol.

4. Da li je mogu?e prisutstvo supruga u operacionoj sali?
Da. Prisustvo supruga za vrijeme citave operacije je dozvoljeno. Partner dolazi neposredno pred operaciju, i zajedno sa medicinskim timom prolazi postupak pripreme ulaska u salu (presvla?enje, dezinfekcija i sl.)

5. Koliko dugo traje hospitalizacija poslije operacije (laserska koagulacija placentarnih anastamoza)?
Ukoliko je operacija pro?la bez kompikacija, pacijentkinja se otpu?ta tre?i dan (dan operacije je 1.dan).

6. Koji su dokumenti potrebni za prijem u bolnicu?
Potrebni su paso?i pacijentkinje i supruga, kompletna medicinska dokumentacija vezana za trudno?u, dokument koji potvr?uje krvnu grupu.

7. ?ta ako se dijagnoza TTTS ne potvrdi?
Ukoliko se dijagnoza ne potvrdi, pacijenti dobijaju nazad upla?eni avans, osim iznosa obra?unatog za obavljeni pregled i vrijeme provedeno u klinici.

8. ?ta ako se operacija iz nekog razloga ne mo?e obaviti?
Ukoliko se operacija iz nekog razloga ne mo?e obaviti, pacijenti dobijaju nazad upla?eni avans, osim iznosa obra?unatog za obavljeni pregled i vrijeme provedeno u klinici.

9. Kako se pravilno pripremiti za operaciju (laserska koagulacija placentarnih anastamoza)?
Pripreme za operaciju obavlja stru?no osoblje klinike. Na dan operacije se ne smije jesti i piti, ta?na upustva ?ete dobiti od medicinske sestre.

10. Ko provodi operaciju?
Operaciju, laserska koagulacija placentarnih anastamoza provodi prof.dr. Michael N. Tchirikov li?no, sa unikatnim ultratankim instrumentom koji daje najbolje rezultate u pre?ivljavanju beba sa TTTS-om u svijetu.