Svetlana, Veliko HVALA 28.04.2013

Dobar dan!

Mi smo se operisali kod dr. Mihaila Nikolaevi?a u Belgorodu. Rodili smo na 31+1 nedelji, te?ina 1680, 39 cm. Dali smo joj ime Aleksandra. Druga djevoj?ica je umrla zato ?to joj je pop?ana vrpca bila priljubljena uz amnion. Sada smo ve? kod ku?e, rastemo i dobijamo obra??i?e. Jo? jednom ?elim da Va, ka?em veliko HVALA za to ?to ste spasili na?eg malog an?ela. Da nije bilo Vas, sada ne bismo imali ni jednu k?erku. Vi ste mega specijalista i obavezno ?u Vas preporu?ivati!!! Kao ?to sam i obe?ala, ?aljem Vam fotografiju na?e djevoj?ice.

S po?tovanjem, Svetlana.